Posts tagged: mô hình quản lý google

Google – Mô hình công ty không cần quản trị?!

Google nổi tiếng là công ty có mô hình coi là môi  trường phẳng nhất thế giới, bởi vì ở đây rất ít cấp...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV