DU HỌC

Thông tin Du Học của HQSV

Chương mở rộng: 5 rào cản trong việc xác định mục tiêu (phần 1)

CÁC RÀO CẢN Thiếu động lực Bị người khác dẫn dắt Bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời Xã hội áp đặt Môi trường...   Read More

TỔNG KẾT MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

TỔNG KẾT CHƯƠNG MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC Sau chương Mục Tiêu Chiến Lược, chúng ta nhận được 5 phản hồi đáp án về: Chiến...   Read More

© 2006 - 2019 HQSV