About Us

Tầm nhìn

Tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất trong hoạt động hỗ trợ Sinh viên Việt Nam thành công.

HQSV xác định rằng với việc thực hiện sứ mệnh của mình sẽ tạo ra một thế hệ những con người trẻ mới với đầy đủ tài năng, bản lĩnh, và với một cái tâm thật tốt; sẽ tạo ra một cộng đồng thành đạt hơn cho Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế khi mà toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lê Thị Phước

Lê Thị Phước

Member F7
Tôi yêu HQSV! Có nó tôi thấy cuộc sống thực, có yêu thương, có ý nghĩa!

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2006 - 2019 HQSV